Ass.-Prof. Mag. Dr. Gertraude Zand

Startseite > Veröffentlichungen > Jezuitská kultura v českých zemích /Jesuitische Kultur in den böhmischen Ländern

 

Jezuitská kultura v českých zemích /
Jesuitische Kultur in den böhmischen Ländern

Wirken und Einluss des Jesuitenordens in den böhmischen Ländern stehen im Zentrum dieses Buches. Vielfältige inhaltliche und methodologische Zugänge eröffnen neue Perspektiven in philologischer, literaturwissenschaflticher und kulturhistorischer Hinsicht. Gemeinsam ist allen Beiträgen ein sachlicher Umgang mit dem Thema, der sich von der lange Zeit ideologisch geprägten Diskussion um den Jesuitenorden abhebt. Die Autoren und Autorinnen sind führende Vertreter der tschechischen, deutschen und österreichischen Bohemistik und Kulturwissenschaft.

Kniha se zabývá působením a vlivem jezuitského řádu v českých zemích. Různorodé tematické a metodologické přístupy přinášejí nové perspektivy filologické, literárněvědné a kulturněhistorické. Jednotícím prvkem všech studií je věcný pohled na dané téma, nepodléhající dlouholeté ideologicky podložené debatě o Tovaryšstvu Ježíšovu. Autoři a autorky jsou přední zástupci české, německé a rakouské bohemistiky a kulturních věd.

Der vorliegende Band ist zweisprachig tschechisch-deutsch, am Ende eines jeden Beitrags findet sich eine Zusammenfassung in der jeweils anderen Sprache, am Ende des Buches ein Summary in englischer Sprache. Der Sammelband ist Professor Josef Vintr zum 80. Geburtstag gewidmet.

Tento svazek je dvojjazyčně česko-německý, na závěr každého příspěvku se nachází resumé ve druhém jazyce, na závěr knihy Summary v angličtině. Sborník je věnován profesoru Josefu Vintrovi k 80. narozeninám.


Verzeichnis der Beiträge / Seznam příspěvků
 • Mirek Čejka, Jezuité a jednota bratrská po šmalkaldské válce (případ Jana Augusty a Jakuba Bílka).
 • Alena A. Fidlerová, České překlady děl španělského jezuity Juana Eusebia Nieremberga v 17. století.
 • Marie Škarpová, Sláva české hagiografie. Jezuité Jan Tanner a Felix Kadlinský jako hagiografové.
 • Jana Pleskalová - Jarmila Vojtová, Bohuslav Balbín a jeho výklady vlastních jmen.
 • Taťana Vykypělová, Bibliografická poznámka ke spisu Diva Turzanensis Bohuslava Balbína.
 • Michaela Soleiman pour Hashemi, Kontexty recepce Balbínovy Obrany od druhé poloviny 17. století minimálně až do první poloviny 18. století.
 • Robert Dittmann, Jazyk překladu velkých proroků v prvním vydání Bible svatováclavské.
 • Pavel Kosek - Radek Čech, Stylové aspekty Bible svatováclavské - kvantitativní analýza.
 • Milada Homolková, List svatého Jeronýma knězi Paulinovi v Bibli svatováclavské.
 • Jan Malura, Vojtěch Martinides a Matěj Vierius - jezuitská meditativní próza ve znamení vizualizace a senzualismu.
 • Marie Janečková, Čeští barokní kazatelé a vliv konceptualismu.
 • Magdaléna Jacková, Der verlorene Sohn in jesuitischen Schultheaterstücken aus der böhmischen Ordensprovinz.
 • Kateřina Bobková-Valentová, Historia collegii Znoymensis a další narativní texty k historii znojemské jezuitské koleje.
 • Václav Petrbok, "Jak jsem mluvil, tak myslím, tak z milosti Boží také živ jsem": Další (ediční) příspěvek k životu a působení Stanislava Vydry SJ.
 • Stefan Michael Newerkla, Der jesuitische Anteil am Wiener Beitrag zu den Anfängen der tschechischen nationalen Erneuerung in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts
 • Tilman Berger, Karel Chocenský und die Jesuiten.
 • Dalibor Tureček, Střípek u křivého zrcadla: obraz jezuitů v české poezii 1870-1920.
 • Gertraude Zand, Projektion und Fiktion - Jiří Šotolas Roman Tovaryšstvo Ježíšovo.
 • Jiří Holý, Misie jezuitů v Japonsku očima filmu Mlčení.
 

← zurück