Κεφάλαια Βιβλίων

Sarikakis, K. (2017). Assaults against journalists. We see the tip of the iceberg. In U. Carlsson & R. Pöyhtäri (Eds.), The assault on journalism. Building knowledge to protect freedom of expression (pp. 119-127). Gothenburg: Nordicom.

Sarikakis, K. (2017). El public service media en la Europa de la crisis económica y política. In J. Marzal Fellici, P. López Rabadán, & J. Izquierdo Castillo (Eds.), Los medios de comunicación públicos de proximidad en Europa. RTVV y la crisis de las televisions públicas (pp. 43-55). Valencia: Tirant humanidades.

Sarikakis, K. (2016). Europe’s many crises and the confinement of democracy-driven free speech. In M. Edström, A.T. Kenyon & E.-M. Svensson (Eds.), Blurring the lines. Market-driven and democracy-driven freedom of expression (pp. 69-78). Gothenburg: Nordicom.

Mitric, P., & Sarikakis, K. (2016). European cinema: Spectator- or spect-actor-driven policies. In Y. Tzioumakis & C. Molloy (Eds.), The Routledge Companion to Cinema and Politics (pp. 421-431). London / New York: Routledge.

Sarikakis, K. (2016). Proteste in Europa. Die neuen Medien und die Wut des Publikums. In P. Limbourg, & R. Grätz (Eds.), Geschlossene Gesellschaften? Beteiligungsprozesse, Medien und Öffentlichkeiten in Europa (pp. 43-53). Göttingen: Steidl.

Sarikakis, K. (2015). Public-service media in Europe: A quiet paradigm shift? In O. Andreotti (Ed.), Journalism at risk. Threats, challenges and perspectives (pp. 173-194). Strasbourg: Council of Europe Publishing.

Sarikakis, K., & Winter, L. (2015). Negativer Journalismus ist mehr als “Bad News”: Die Berichterstattung der Eurokrise in der deutschsprachigen Presse. In Deutscher Fachjournalisten-Verband (Ed.), Positiver Journalismus (pp. 141-172). Konstanz: UVK.

Sarikakis, K. (2015). Digital rights management and rights licensing in the online music sector: A case for cultural diversity? In: E. Psychogiopoulou (Ed.), Cultural governance and the European Union. Protecting and promoting cultural diversity in Europe (pp. 106-118). Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Sarikakis, K. (2015). Making public policy in the digital age: The sex industry as a political actor, in: Carter, C., Steiner, L., McLaughlin, L. (Eds.), The Routledge Companion to Media and Gender. Routledge.

Sarikakis, K. (2014). Power, patriarchy, profit: barriers to gender mainstreaming in media policy. In A. V. Montiel (Ed.), Media and Gender: A Scholarly Agenda for the Global Alliance on Media and Gender. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) and IAMCR ePublication (pp. 66-69).
Please note: The ePub-file is an open access file. To view this book (chapter) and ePublications in general, please use the following Firefox add-on.

Sarikakis, K., & Rodriguez-Amat, J.R. (2014). iAuthor. The fluid state of creativity rights and the vanishing author. In L. Lievrouw (Ed.). Challenging Communication Research. ICA 2013 Theme Book (pp. 141-155). Peter Lang.

Sarikakis, K. (2014). Identity and diversity in European media policy: Crisis changes everything(?). In: Donders, K., Pauwels, C., & Loise, J. (Eds.), The Palgrave Handbook of European Media Policy (pp. 54-69). Palgrave Macmillan, 576 pages.

Sarikakis, K. & Rodriguez-Amat, J.R. (2014), Bullying or due process: Policy laundering in the Spanish ‘anti-piracy-law’, in: Pavlíckova, T., Reifová, I.C. (2014), Media, Power and Empowerment – Central and Eastern European Communication and Media Conference CEECOM Prague 2012. Cambridge Scholars Publishing.

Sarikakis, K., & Rodriguez-Amat, J.R. (2013). Copyright and privacy governance: Policy intersections and challenges. In M. Löblich & S. Pfaff-Rüdiger (Eds.), Communication and Media Policy in the Era of the Internet. Theories and Processes (pp. 147-158). Baden-Baden: Nomos.

Sarikakis, K. & Rodriguez-Amat, J.R. (2013), ‘A case of policy laundering? The lives and times of the Spanish copyright law’, in: Löblich, M. and Pfaff, S. (Eds). Communication and Media Policy in the Era of Digitization and the Internet.  NOMOS, Center on Governance, Communication, Public Policy and Law at Ludwig-Maximilians-Universität Munich.

Sarikakis, K. & Rodriguez-Amat, J.R. (2013), ‘Regulating media convergence: supranational and global paradigms’, in: Diehl, S. & Karmasin, M. (Eds.). Media and Convergence Management. Springer Texts in Business and Economics. Klagenfurt & Vienna.

Rodriguez-Amat, J.R., Sarikakis, K., Ganter, S. & Tsapogas, D. (2013) ‘Gobernanza de Internet y Libertad de Expresión en Europa: estado de la cuestión’, in: Corredoira, L. & Cotino, L. (Eds.), Libertad de expresión e información en Internet. Amenazas y protección de los derechos personales. Centro Estudios Políticos y Constitucionales, Ministerio de la Presidencia. Madrid.

Sarikakis, K. (2012) Pornopticon: Ψηφιακές μεταμορφώσεις και η διακυβέρνηση της πορνογραφίας (Pornopticon: Digital transfrormations and the governance of pornography), in Sarikakis, K. & Tsaliki, L. (Eds.) Μέσα Επικοινωνίας, Λαϊκή Κουλτούρα και η Βιομηχανία του Σεξ: Τεχνολογίες, Πολιτική Οικονομία και Πολιτικές Διαχείρισης (The Mass Media, Popular Culture and the Sex Industry), Athens: Papazissis (in Greek). PDF

Sarikakis, K. (2012), Serving two masters: The roles of the market and European politics in the governance of media transformations, in: E. Psychogiopoulou (Ed.), Understanding Media Policies. A European Perspective (pp. 247-256). Basingstoke/New York: Palgrave MacMillan.

Sarikakis, K. (2012) “Sharing, Labour and Governance on Social Media: A Rights Lacuna”, in Sützl, W., Stalder, F., Maier, R., Hug, T. (Eds.) Media Knowledge and Education: Cultures and Ethics of Sharing, Innsbruck: Innsbruck University Press. PDF

Rodriguez-Amat, J.R. & Sarikakis K. (2012) “La amenaza fan-tasma, o el crosmedia empoderiza al usuario? Sobre crosmedia y derechos de autor” in: Campalans, C., D. Renó & V. Gosciola (Eds.) Narrativas transmedia: de las teorías a las prácticas. Bogotá: Editorial Universidad del Rosario.

Sarikakis, K. & Rodriguez-Amat, J.R. (2012) Human rights online or on the line? The Role of new (social) media in human rights protection. In: Nowak, M., Januszewski, K. & T. Hofstätter (2012), All Human Rights for All. Vienna Manual on Human Rights. Vienna: Neuer Wissenschaftlicher Verlag (pp. 552-558).

Rodriguez-Amat, J.R. & Sarikakis K. (2012) “The Fandom menace or the Phantom author? On sharecropping, crossmedia and copyright” in: Ibrus, I. & Scolari, C. (Eds.) (2012) Crossmedia Innovations London: Peter Lang. ISBN: 978-3-631-62228-5.

Sarikakis, K. and Tsapogas, D. (2012), “To ‘be let alone’ in social media: the market and regulation of privacy”, In M. E. Monroe and S. Verhulst (Eds.), Routledge Handbook of Media Law and Policy: A Socio-Legal Exploration, Routledge. LINK

Sarikakis, K. (2012), Stepping Out of the Comfort Zone: Unfolding Gender Conscious Research for Communication and Cultural Policy Theory, In N. Just & M. Puppis. (Eds). Trends in Communication Policy Research: New Theories, Methods and Subjects. Perspectives from Europe (pp. 401-417). Bristol: Intellect Books.

Sarikakis, K. (2012). Securitisation and legitimacy in Global Media Governance: Spaces, Jurisdictions and Tensions. In Volkmer, I. (Ed). Handbook of Global Media Research – Handbooks in Communication and Media. Malden,MA: Wiley-Blackwell. PDF

Sarikakis, K. (2012), The governance of communication and culture: Regularising the regimes of production and consumption, in: A.N. Valdivia & V. Mayer (Eds.), The International Encyclopedia of Media Studies. Media Production (pp 43-60). Malden, MA: Blackwell.

Sarikakis, K. (2012). Cities as geopolitical spaces for the global governance of culture. In I. Yudhishthir & Helmut Anheier. (Eds). Cultures and Globalization Series, Vol. 5 Cultural Policy and Governance in a New Metropolitan Age. London : Sage forthcoming. See Prof Gay Hawkins commentary DOC.

Sarikakis, K. (2011). The Making of Europe: Mediation, Communication and Culture. In J. Lodge & K. Sarikakis. (Eds).Communication, Mediation and Culture in the Making of Europe. Rome: II Mulino Publishers. PDF

Sarikakis, K. (2011). Communicating Europe: steps towards the public sphere? In J. Lodge & K. Sarikakis. (Eds). Communication, Mediation and Culture in the Making of Europe. Rome: II Mulino Publishers. PDF

Sarikakis, K. (2010). For Culture and Democracy: Political Claims for Cosmopolitan Public Service Media. In P. Iosifides Reinventing Public Service Communication. Cambridge: Palgrave. PDF

Sarikakis, K. & Shade, L., R. (2010). Global Media and Women. In J. Lee & S. Shaw. Women Worldwide: Trasnational Perspectives on Women. New York: McGraw-Hill. (By invitation). PDF

Sarikakis, K. (2009). Defending Communication Spaces: the remits and limits of the European Parliament. In J. Harrison & B. Wessels.Mediating Europe. New Media, Mass Communications, and the European Public Sphere. Oxford: Berghahn Books. PDF

Sarikakis, K., Rush, R., R., Grubb, A. & Lane, C. (2008). Feminist Theory and Research. In D. W. Stacks & M. B. Salwen. (Eds). An Integrated Approach to Communication Theory and Research. New York: Taylor & Francis. PDF

Sarikakis, K. & Shade, L. (2008). Revisiting International Communication: Approach of the Curious Feminist. In K. Sarikakis and L. Shade: Feminist Interventions in International Communication. Lanham, MD: Rowman and Littlefield. PDF

Sarikakis, K. & Shaukat, Z. (2008). The Global Structures and Cultures of Pornography: the Global BrothelIn K. Sarikakis and L. Shade: Feminist Interventions in International Communication. Lanham, MD: Rowman and Littlefield. PDF

Sarikakis, K. (2007). Regulating the Consciousness Industry in the European Union: Legitimacy, Identity, and the Changing State . In P. Chakravartty & Y. Zhao. (Eds). Global Communications: Toward a Transcultural Political Economy. Lanham, MD: Rowman and Littlefield. PDF

Sarikakis, K. (2006). Communications research students: tomorrow’s academics in obsolete worlds? an international perspective. In R. R. Rush, C. Oukrup, P. Creedon (Eds). Seeking equity for women in journalism and mass communication education:  A 30-Year Update. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.  ISBN 0-8058-4575-5. PDF

Sarikakis, K. & Thussu, D. (2006). The Internet as an ideology and the ideologies of the Internet – Introduction. In K. Sarikakis & D. Thussu. Ideologies of the Internet. Cresskill, NJ: Hampton Press. PDF

Sarikakis, K. (2004). Legitimating domination: notes on the changing faces of cultural imperialism. In H. Bernd & S. Russell. (Eds). Cultural Imperialism: Essays in the Political Economy of Cultural Domination. Peterborough, Ontario, Canada: Broadview Press. PDF

Sarikakis, K. (2002). Supranational Governance and the Shifting Pardigm in Communications Policy-making: The Case of the European Parliament. In M. Raboy. (Ed). Global media policy in the new millennium. Luton: University of Luton Press. ISBN:1860205895. PDF

Sarikakis, K. (2000/2003). Regional media and European Union policy. In N. Demertzis & A. Skamnakis. (Eds). Regional Media and the role of Journalists. 1st and 2nd Editions. Papazisis: Athens. (In Greek).